Leadership

Sara Herbek

Sara E. Herbek

Managing Partner
Ryan Bay

Ryan H. Bay

Managing Partner
Anne Walsh

Anne Walsh

Partner
Ashley Sarah Knowland

Ashley Sarah Knowland

Managing Attorney
Jaclyn Pettit

Jaclyn Pettit

Managing Attorney
Christopher Preston

Christopher J. Preston

Managing Attorney

Christina Elder

Managing Attorney

Amrita Jolly-Sodhi

Managing Attorney
Jordan Mendez

Jordan Mendez

Managing Attorney
Paloma Stevens

Paloma Stevens

Managing Attorney

Associates

Tanya Alexander

Senior Associate

Mustafa Amil

Associate
Mariela Benitez

Mariela Benitez

Senior Associate
Rene Cousins

Rene K. Cousins

Senior Associate
Manish Gupta

Manish Gupta

Senior Associate
Nicole Hartnett

Nicole Hartnett

Senior Associate
Bita Lak

Bita Lak

Associate
Hanna Pluta

Hanna Pluta

Associate

Adriane Rapp

Senior Associate

Alexandra Sanchez

Senior Associate
Matthew Walker Self

Matthew Walker Self

Senior Associate
Alexandra Massing

Alexandra Zachary

Senior Associate
Natalie Zakarzecka

Natalie Zakarzecka

Senior Associate